Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Registr §159/2006

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení") podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

Základní dokumenty

  1. zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen "zákon"),
  2. vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen "vyhláška").

K nahlížení do registru je nutné podat písemnou žádost, která musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat


Osobně na obecním úřadě v úředních hodinách.


Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno, s výjimkou uvedenou v § 13, odst. 5 zákona.

Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.

Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Podáním žádosti o udělení uživatelského jména a přístupového hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.
Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR

© 2024 Obec Předměřice nad Labem